Hľadáme pedagogičku hry na klavíri

pre školský rok 2019/2020

- absolventku konzervatória.

Životopisy posielajte na adresu

szus.gaudia@gmail.com

 

Prijímacie skúšky pre školský rok 2019/2020

sa uskutočnia v mesiaci jún

(termín zverejníme v máji)

 

do tanečného odboru

  do hudobného odboru:

husle, spev, flauta

klavír a gitara - podľa kapacitných možností

Tanečný odbor je možné navštevovať aj popri hudobnom odbore 

(2 odbory).

Prijímame žiakov od 6 rokov (nar. do r. 2013), 

ktorí nenavštevujú súčasne inú ZUŠ.

Ako sa k nám dostanete:

Sídlime v budove Strednej zdravotníckej školy

na Strečnianskej 20, 851 05 Bratislava.

zastávka Holíčska - bus: 68, 94, 99

zastávka Lúky II. (Tesco Petržalka) - bus: 93, 98, 99

zastávka Šintavská - bus: 92, 95

Naša Súkromná základná umelecká škola

patrí medzi mladšie umelecké školy v Bratislave - Petržalke. Pôsobí od školského roku 2010/2011 - v súčasnosti na Strečnianskej 20 v Bratislave-Petržalke. Hlavným poslaním školy je zasväcovať deti a mládež do tajomstiev hry na hudobné nástroje, do spevu a tanca. Na škole prevláda mladý kolektív pedagógov, ktorý s nadšením, mladistvým elánom a príťažlivým prístupom vedie deti a mládež k umeleckému rastu.

Hudobné besiedky, koncerty a tanečné vystúpenia prinášajú deťom zážitky a škole pocit zadosťučinenia z vynaloženej námahy. Radosť detí a spokojnosť rodičov sú našou prioritou. Preto pripravujeme nové projekty, metódy výuky a skvalitňujeme materiálne zázemie s nadšením pre dobré a spoločnosti prospešné dielo.

Školu môžu navštevovať deti a mládež od 6 rokov, ktorí súčasne nanavštevujú inú ZUŠ.

Žiak môže navštevovať jeden individuálny a jeden skupinový (u nás tanečný) odbor.

Radi Vás privítame a ujmeme sa umeleckého vzdelávania Vašich detí.