Dodatočné prijímacie skúšky pre školský rok 2018/2019

 

do tanečného odboru

  do hudobného odboru:

husle, spev, flauta

do ostatných hudobných odborov (klavír, gitara) - iba podľa kapacitných možností

Tanečný odbor je možné navštevovať aj popri hudobnom odbore 

(2 odbory).

 

v stredu 5. septembra od 14.30 - do 17.30 h.

a vo štvrtok 6. septembra od 14.30 - do 17.30 h.

v koncertnej sále školy

Prijímame žiakov od 6 rokov (nar. do r. 2012), 

ktorí nenavštevujú súčasne inú ZUŠ.

Záujemcovia, ktorí sa nemôžu dostaviť v termíne z vážnych dôvodov, hláste sa v kancelárii školy (vchod B - zo školského dvora) - v piatok 7.9.,

najneskôr však do konca druhého septembrového týždňa.

 

Ako sa k nám dostanete:

Sídlime v budove Strednej zdravotníckej školy

na Strečnianskej 20, 851 05 Bratislava.

zastávka Holíčska - bus: 68, 94, 99

zastávka Lúky II. (Tesco Petržalka) - bus: 93, 98, 99

zastávka Šintavská - bus: 92, 95

Naša Súkromná základná umelecká škola

patrí medzi mladšie umelecké školy v Bratislave - Petržalke. Pôsobí od školského roku 2010/2011 - v súčasnosti na Strečnianskej 20 v Bratislave-Petržalke. Hlavným poslaním školy je zasväcovať deti a mládež do tajomstiev hry na hudobné nástroje, do spevu a tanca. Na škole prevláda mladý kolektív pedagógov, ktorý s nadšením, mladistvým elánom a príťažlivým prístupom vedie deti a mládež k umeleckému rastu.

Hudobné besiedky, koncerty a tanečné vystúpenia prinášajú deťom zážitky a škole pocit zadosťučinenia z vynaloženej námahy. Radosť detí a spokojnosť rodičov sú našou prioritou. Preto pripravujeme nové projekty, metódy výuky a skvalitňujeme materiálne zázemie s nadšením pre dobré a spoločnosti prospešné dielo.

Školu môžu navštevovať deti a mládež od 6 rokov, ktorí súčasne nanavštevujú inú ZUŠ.

Žiak môže navštevovať jeden individuálny a jeden skupinový (u nás tanečný) odbor.

Radi Vás privítame a ujmeme sa umeleckého vzdelávania Vašich detí.