Prijímanie žiakov pre školský rok 2024/2025

 

Prosíme záujemcov (rodičov detí)

o zaslanie e-mailu v mesiacoch máj a jún

na adresu

szus.zastupca.gaudia@gmail.com

s uvedením - o aký nástroj alebo odbor

pre aké dieťa majú záujem. 

Prosíme uviesť aj základnú školu, 

ktorú dieťa navštevuje alebo bude navštevovať.

Na základe e-mailu Vás budeme kontaktovať

za účelom termínu stretnutia.

 

Prihlášku a Čestné vyhlásenie stiahnuté

z našej stránky

je na stretnutie vítané priniesť zo sebou vyplnené a podpísané.

 

 

Prijímame

deti od 5 rokov a mládež,

ktorí nenavštevujú súčasne inú ZUŠ

 

  do hudobného odboru:

husle, spev, flauta, gitara, klavír 

podľa kapacitných možností

a

  do tanečného odboru.

* Tanečný odbor je možné navštevovať aj popri hudobnom odbore

         (2 odbory: jeden individuálny, jeden skupinový).

 

Ako sa k nám dostanete:

Sídlime v budove Strednej zdravotníckej školy

na Strečnianskej 20, 851 05 Bratislava,

vchod od školského dvora.

Zastávka Holíčska - bus: 68, 94, 99,

zastávka Lúky II. (Tesco Petržalka) - bus: 93, 98, 99,

zastávka Šintavská - bus: 92, 95

 

 

Prijímeme učiteľov hry na klavíri, gitare, flaute, husliach, spevu a tanca.

Životopisy zasielajte na adresu szus.gaudia@gmail.com.

 

 

Naša Súkromná základná umelecká škola

patrí medzi mladšie umelecké školy v Bratislave - Petržalke. Pôsobí od školského roku 2010/2011 - v súčasnosti na Strečnianskej 20 v Bratislave-Petržalke. Hlavným poslaním školy je zasväcovať deti a mládež do tajomstiev hry na hudobné nástroje, do spevu a tanca. Na škole prevláda mladý kolektív pedagógov, ktorý s nadšením, mladistvým elánom a príťažlivým prístupom vedie deti a mládež k umeleckému rastu.

Hudobné besiedky, koncerty a tanečné vystúpenia prinášajú deťom zážitky a škole pocit zadosťučinenia z vynaloženej námahy. Radosť detí a spokojnosť rodičov sú našou prioritou. Preto pripravujeme nové projekty, metódy výuky a skvalitňujeme materiálne zázemie s nadšením pre dobré a spoločnosti prospešné dielo.

Školu môžu navštevovať deti a mládež od 5 rokov, ktorí súčasne nanavštevujú inú ZUŠ.

Žiak môže navštevovať jeden individuálny a jeden skupinový (u nás tanečný) odbor.

Radi Vás privítame a ujmeme sa umeleckého vzdelávania Vašich detí.