Prijímacie skúšky pre školský rok 2019/2020

sa konajú:

 

   v piatok  7.  júna   od 14.30 - do 17.30

a

  vo štvrtok 20. júna od 14.30 - do 17.30

 

pre deti od 6 rokov (budúci prváci na ZŠ) a mládež

ktorí nenavštevujú súčasne inú ZUŠ

 

  do hudobného odboru:

klavír a gitara - podľa kapacitných možností, husle, spev, flauta

a

do tanečného odboru

* Tanečný odbor je možné navštevovať aj popri hudobnom odbore

         (2 odbory: jeden individuálny, jeden skupinový).

 

Ako sa k nám dostanete:

Sídlime v budove Strednej zdravotníckej školy

na Strečnianskej 20, 851 05 Bratislava.

zastávka Holíčska - bus: 68, 94, 99

zastávka Lúky II. (Tesco Petržalka) - bus: 93, 98, 99

zastávka Šintavská - bus: 92, 95

POZÝVAME VÁS

na 

TANEČNÉ  KONCOROČNÉ  VYSTÚPENIE

V DOME KULTÚRY LÚKY na Vígľašskej 1

V NEDEĽU 16. júna o 16.00 hodine.

Vstup voľný

Naša Súkromná základná umelecká škola

patrí medzi mladšie umelecké školy v Bratislave - Petržalke. Pôsobí od školského roku 2010/2011 - v súčasnosti na Strečnianskej 20 v Bratislave-Petržalke. Hlavným poslaním školy je zasväcovať deti a mládež do tajomstiev hry na hudobné nástroje, do spevu a tanca. Na škole prevláda mladý kolektív pedagógov, ktorý s nadšením, mladistvým elánom a príťažlivým prístupom vedie deti a mládež k umeleckému rastu.

Hudobné besiedky, koncerty a tanečné vystúpenia prinášajú deťom zážitky a škole pocit zadosťučinenia z vynaloženej námahy. Radosť detí a spokojnosť rodičov sú našou prioritou. Preto pripravujeme nové projekty, metódy výuky a skvalitňujeme materiálne zázemie s nadšením pre dobré a spoločnosti prospešné dielo.

Školu môžu navštevovať deti a mládež od 6 rokov, ktorí súčasne nanavštevujú inú ZUŠ.

Žiak môže navštevovať jeden individuálny a jeden skupinový (u nás tanečný) odbor.

Radi Vás privítame a ujmeme sa umeleckého vzdelávania Vašich detí.