Prijímanie žiakov pre školský rok 2021/2022

 

6. a 7. septembra (v pondelok a utorok)

14.30 - 17.00

v koncertnej sále školy

 

Po termíne bude možné iba v priebehu týždňa - do 14.9.2021

v kancelárii školy - po predchádzajúcom dohovore času

na tel: 0940 868 029 - volať medzi 10.00 - až 12.00 hod.

alebo na e-mail: szus.zastupca.gaudia@gmail.com

- kde, prosím, uveďte aj svoj telef. kontakt,

 

Prihlášku a Čestné vyhlásenie - stiahnuté z našej stránky

- prosíme priniesť na stretnutie vyplnené a podpísané.

 

 

Prijímame

deti od 6 rokov a mládež,

ktorí nenavštevujú súčasne inú ZUŠ

 

  do hudobného odboru:

husle, spev, flauta, gitara, klavír  - podľa kapacitných možností

a

 a do tanečného odboru.

* Tanečný odbor je možné navštevovať aj popri hudobnom odbore

         (2 odbory: jeden individuálny, jeden skupinový).

 

Ako sa k nám dostanete:

Sídlime v budove Strednej zdravotníckej školy

na Strečnianskej 20, 851 05 Bratislava.

zastávka Holíčska - bus: 68, 94, 99

zastávka Lúky II. (Tesco Petržalka) - bus: 93, 98, 99

zastávka Šintavská - bus: 92, 95

 

Naša Súkromná základná umelecká škola

patrí medzi mladšie umelecké školy v Bratislave - Petržalke. Pôsobí od školského roku 2010/2011 - v súčasnosti na Strečnianskej 20 v Bratislave-Petržalke. Hlavným poslaním školy je zasväcovať deti a mládež do tajomstiev hry na hudobné nástroje, do spevu a tanca. Na škole prevláda mladý kolektív pedagógov, ktorý s nadšením, mladistvým elánom a príťažlivým prístupom vedie deti a mládež k umeleckému rastu.

Hudobné besiedky, koncerty a tanečné vystúpenia prinášajú deťom zážitky a škole pocit zadosťučinenia z vynaloženej námahy. Radosť detí a spokojnosť rodičov sú našou prioritou. Preto pripravujeme nové projekty, metódy výuky a skvalitňujeme materiálne zázemie s nadšením pre dobré a spoločnosti prospešné dielo.

Školu môžu navštevovať deti a mládež od 6 rokov, ktorí súčasne nanavštevujú inú ZUŠ.

Žiak môže navštevovať jeden individuálny a jeden skupinový (u nás tanečný) odbor.

Radi Vás privítame a ujmeme sa umeleckého vzdelávania Vašich detí.