Pripravované a zrealizované projekty:

 

" O jazyku hudby"  - cyklus stretnutí pre mladších žiakov hudobného odboru o osvojovaní si základov hudobného jazyka

" Detský orchester" - séria nácvikov orchestrálnej hry na detských hudobných nástrojoch pre najmladších žiakov

" O hudobných nástrojoch" - cyklus stretnutí pre žiakov hudobného odboru o hudobných nástrojoch a hudobných telesách

" Muzikantské stretnutia" - cyklus stretnutí pre žiakov hudobného odboru o dejinách hudby

"Spevavé deti" - zborový projekt žiakov zo všetkých odborov

Jarná interpretačná súťaž "Naj-virtuóz"  - kategórie:

prednes v hre na klavíri - mladší žiaci

prednes v hre na klavíri - starší žiaci

prednes v hre na zobcovej flaute - mladší žiaci

prednes v hre na dychové nástroje - starší žiaci

prednes v hre na gitare - starší žiaci

spev - mladší žiaci

spev - starší žiaci