Naša Súkromná základná umelecká škola

patrí medzi mladšie umelecké školy v v Bratislave - Petržalke. Pôsobí od školského roku 2010/2011. Jej hlavným poslaním je zasväcovať deti a mládež do tajomstiev hry na hudobné nástroje, spevu, tanca, divadla a výtvarného umenia. Na škole prevláda mladý kolektív pedagógov, ktorý s nadšením, mladistvým elánom a moderným príťažlivým prístupom vedie deti a mládež k umeleckému rastu. Množstvo besiedok, koncertov, tanečných a divadelných vystúpení a účasti na rôznych podujatiach prináša deťom zážitky a škole pocit zadosťučinenia z vynaloženej námahy. Radosť detí a spokojnosť rodičov sú našou prioritou. Preto pripravujeme nové projekty, metódy výuky a skvalitňujeme materiálne zázemie s nadšením pre dobré a spoločnosti prospešné dielo.

Školu môžu navštevovať deti a mládež, pričom každý žiak má nárok na maxinálne 2 umelecké odbory - jeden individuálny a jeden skupinový.

V záložke Aktuality nájdete termíny prijímacích skúšok, v záložke Prijímanie žiakov na stiahnutie Prihlášku a Čestné vyhlásenie.

Radi Vás privítame a ujmeme sa umeleckého vzdelávania Vašich detí.